19th Ave New York, NY 95822, USA

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitu00e4ju00e4
Valokuvaaja Miina Lukkari
u2028Kajaani
u00a0

2. Yhteyshenkilu00f6

Valokuvaaja Miina Lukkari
Kajaani
miina.lukkari@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Valokuvaaja Miina Lukkarin asiakasrekisteri ja valokuvien muodostama henkilu00f6rekisteri
u00a0

4. Henkilu00f6tietojen ku00e4sittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Valokuvaaja Miina Lukkari tallentaa asiakkaidensa henkilu00f6tietoja ja yhteystietoja laskutusta, asiakkuuksien hoitoa/yhteydenpitoa ja mahdollista markkinointia varten. Henkilu00f6tietoja saatetaan ku00e4yttu00e4u00e4 myu00f6s kuvien julkaisun yhteydessu00e4, miku00e4li asiakas on myu00f6ntu00e4nyt siihen luvan. Henkilu00f6tietojen (etunimi ja/tai sukunimi, iku00e4) julkaisusta sovitaan asiakkaiden kanssa erikseen. Valokuvia tuotetaan asiakkaiden tilauksesta tai valokuvaaja Miina Lukkarin taiteellisessa tuotannossa. Tekiju00e4noikeuslain nojalla valokuvaajalla on tu00e4ydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.
u00a0

6. Henkilu00f6tietojen su00e4ilytysaika

Henkilu00f6tietoja su00e4ilytetu00e4u00e4n niin kauan kuin on tarpeen asiakkuuden jatkamisen ja Valokuvaaja Miina Lukkari palveluista tiedottamisen situ00e4 edellyttu00e4essu00e4. Tiedot poistetaan, miku00e4li asiakas situ00e4 pyytu00e4u00e4. Valokuvia su00e4ilytetu00e4u00e4n niin kauan kuin tekiju00e4noikeuden haltija (valokuvaaja Miina Lukkari) katsoo tarpeelliseksi. Tekiju00e4noikeuslain nojalla valokuvaajalla on tu00e4ydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.
u00a0

7. Rekisterin henkilu00f6ryhmu00e4t ja tietosisu00e4ltu00f6

Henkilu00f6ryhmu00e4t, joiden tietoja ku00e4sitellu00e4u00e4n, ovat Rekisterinpitu00e4ju00e4n valokuvaus- tai muita palveluja ostaneita henkilu00f6itu00e4, jotka luovuttavat tietonsa yrityksen ku00e4yttu00f6u00f6n itse, tai muita erillisen sopimuksen mukaan valokuviin malleiksi suostuneita henkilu00f6itu00e4, tai julkisella paikalla valokuvaustilanteessa paikalla olleita/esiintyneitu00e4 henkilu00f6itu00e4.
u00a0
Rekisterissu00e4 voidaan ku00e4sitellu00e4 muun muassa asiakkaan tai hu00e4nen alle tu00e4ysi-iku00e4isten huollettaviensa etu- ja sukunimi- seku00e4 mahdollisia yhteystietoja ja kuvauksiin/muihin palveluihin liittyviu00e4 muita tarpeellisia tietoja. Laskutuksen yhteydessu00e4 Ukko.fi -laskutuspalveluun tallentuu asiakkaiden maksutietoja.
u00a0

8. Su00e4u00e4nnu00f6nmukaiset tietolu00e4hteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja laskutuksen tietokanta, valokuvat.
u00a0

9. Tietojen luovutus muille tahoille

Henkilu00f6tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman erillistu00e4 suostumusta. Valokuvia voidaan myydu00e4/luovuttaa myu00f6s kolmansille osapuolille osana Valokuvaaja Miina Lukkarin julkaisutoimintaa. Tekiju00e4noikeuslain nojalla valokuvaajalla on tu00e4ydet hallintaoikeudet toteuttamiinsa kuviin.
u00a0

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekiu00adsteritietoihin pu00e4u00e4see ku00e4siksi ainoastaan rekisterinpitu00e4ju00e4. Ainoastaan rekisterinpitu00e4ju00e4llu00e4 on oikeus ku00e4sitellu00e4 ja yllu00e4pitu00e4u00e4 rekisterin tietoja.
u00a0

11. Rekisteru00f6idyn oikeudet

Rekisterissu00e4 olevalla henkilu00f6llu00e4 on oikeus muun muassa:u2028
u2013 pyytu00e4u00e4 Rekisterinpitu00e4ju00e4ltu00e4 pu00e4u00e4sy hu00e4ntu00e4 itseu00e4u00e4n koskeviin henkilu00f6tietoihin seku00e4 oikeus pyytu00e4u00e4 kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka ku00e4sittelyn rajoittamista tai vastustaa ku00e4sittelyu00e4 seku00e4 oikeutu00adta siirtu00e4u00e4 tiedot ju00e4rjestelmu00e4stu00e4 toiseen
u2013 tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitu00e4 tietoja, mitu00e4 hu00e4nestu00e4 on rekisterissu00e4. Pyyntu00f6 tulee suorittaa kiru00adjallisena rekisterin pitu00e4ju00e4lle. Rekisterissu00e4 olevalla henkilu00f6llu00e4 on oikeus muutoksiin niissu00e4 tiedoissa, jotka hu00e4nestu00e4 on kirjattu virheellisesti rekisteriinu2028
u2013 niiltu00e4 osin kuin henkilu00f6tietojen ku00e4sittely perustuu rekisteru00f6idyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tu00e4mu00e4n vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun ku00e4sittelyn lainmukaisuuteen.u2028
u2013 tehdu00e4 valitus henkilu00f6tiedon ku00e4sittelystu00e4 valvontaviranomaiselle.
u00a0

12. Muutokset tu00e4hu00e4n tietosuojaselosteeseen

Tu00e4tu00e4 tietosuojaselostetta voidaan pu00e4ivittu00e4u00e4 aika ajoin, esimerkiksi lainsu00e4u00e4du00e4nnu00f6n muuttuessa.
Tu00e4mu00e4 tietosuojaseloste on viimeksi pu00e4ivitetty 23.8.2021
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.